^Back To Top
 • 1 ขยายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
  เปิด 3 คณะ 3 สาขาวิชา 1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 2.คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
 • 2 ขยายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
  เปิด 3 คณะ 3 สาขาวิชา 1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 2.คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
 • 3 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
  เปิด 4 คณะ 4 สาขาวิชา 1.คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 2.คณะรัฐศาสตร์ แผนวิชาการบริหารรัฐกิจ 3.คณะสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน 4.คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
 • 4 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
  เปิด 4 คณะ 4 สาขาวิชา 1.คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 2.คณะรัฐศาสตร์ แผนวิชาการบริหารรัฐกิจ 3.คณะสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน 4.คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
 • 5 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 นอกสถานที่
  รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 นอกสถานที่ และลงทะเบียนนักศึกษาเก่า ภาคเรียนที่1/2559
baner

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075466147-8

Copyright © 2013. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook