• 1
  -
 • 2 -
  -
 • 3
  -
 • 4 -
  -
 • 5 -
  -
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

การเรียนแบบรายกระบวนวิชา Pre-Degree

การเรียนรายกระบวนวิชา Pre-Degree เปิดสอน 4 คณะ 4  สาขาวิชา

1. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จำนวน 140 หน่วยกิต

2. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารรัฐกิจ จำนวน 129 หน่วยกิต

3. คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชา สื่อสารมวลชน จำนวน 144 หน่วยกิต

4. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการ จำนวน 132 หน่วยกิต

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (สมัคร Pre-Degree ไม่ต้อง)

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด (หากใช้สิทธิ์เทียบโอน 4 ชุด)

5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

1. ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 50 บาท

2. ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท

3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 800 บาท

4. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 400 บาท

5. ค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ ภาคละ 100 บาท

6. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท

7. ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60 บาท

8. ค่าบริการสื่อการสอนรวมสื่อการสอน วิชาละ 100 บาท

9. ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50 บาท กรณีเทียบโอนสถาบันรามคำแหง (ถ้าใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

10.ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 100 บาท กรณีเทียบโอนต่างสถาบัน (ถ้าใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม 075-378660-1 หรือ 075-466147-8 หรือ ทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์

 

Pre-Degree คือ การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตรายกระบวนวิชา โดยนำวุฒิ ม.3 มาสมัคร เพื่อเรียนควบคู่กับ ม.4-ม.6 ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนสะสมหน่วยกิตจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ม.6 และเมื่อสำเร็จการศึกษา ม.6 ก็นำวุฒิ ม.6 มาสมัครเรียนระดับปริญญาตรีซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุแค่ 19-20 ปี โดยการสอบจะสอบเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ในแต่ละภาค

ทำไมต้องเรียนแบบ Pre-Degree เนื่องการเรียนแบบPre-Degree เป็นการเรียนเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันทางการศึกษา และสร้างโอกาสใหม่ให้กับตนเอง โดยหากเรียนแบบ Pre-Degree จะทำให้สามารถที่จะก้าวเริ่มการเรียนระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่อยู่ ม.4 ซึ่งจะทำให้สามารถหย่อนระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เร็วขึ้นได้
ตัวอย่าง นาย A นำวุฒิ ม.3 มาสมัครเรียนแบบ Pre-Degree ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งในขณะเดียวกันก็เรียน ม.4 ควบคู่ไปด้วย โดยนาย A ได้ลงทะเบียนเรียน 15 หน่วยกิต ต่อภาคเรียน ซึ่งในปีการศึกษาหนึ่งจะมีภาคเรียน 3 ภาค ซึ่งกว่านาย A จะสำเร็จการศึกษา ม.6 นาย A จะได้หน่วยกิตสะสมทั้งหมด 135 หน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตร์ มีหน่วยกิต ทั้งหมด 140 หน่วยกิต จะเห็นได้ว่าเหลือแค่ 5 หน่วยกิต ก็จะสำเร็จระดับปริญญาตรีแล้ว เมื่อนาย A จบ ม.6 ก็มาสมัครเรียนระดับปริญญาตรี เพียงแค่ภาคเรียนเดียวก็สำเร็จระดับปริญญาตรีแล้ว

 ---------------------------------------------------------------------------

คำถามส่วนใหญ่เกียวกับการเรียน Pre Degree 

พรีดีกรีคืออะไร?
#ตอบ พรีดีกรี เป็นการเรียนแบบรายกระบวนวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า ก่อนจะมาเรียนในระดับปริญญาตรีครับ ใช้วุฒิ ม.3 มาสมัคร พอจบ ม.6 ก็มาสมัครเป็นนักศึกษาปกติ แล้วก็เทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมได้ ทำให้เราไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่แรก คือมีทุนเดิมที่เรียนไว้แล้วนั่นเองครับ ทำให้เราจบปริญญาตรีได้ไวขึ้น

นักศึกษาปกติ กับ นักศึกษาพรีดีกรี ต่างกันอย่างไร?
#ตอบ ต่างกันตรงวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครค่ะ นักศึกษาใช้วุฒิ ม.6 มาสมัคร ส่วนนักศึกษาพรีดีกรีใช้วุฒิม.3 มาสมัคร(พอจบม.6 ต้องมาสมัครใหม่ เป็นนักศึกษาปกติ) ส่วนในเรื่องการเรียน ข้อสอบ เวลาสอบ เหมือนกันค่ะ

เรียนรามกี่ปีถึงจะจบ?
#ตอบ กี่ปีบอกไม่ได้แน่นอนครับ อยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละคน แต่ นักศึกษาภาคปกติ จบได้ไวสุดก็2ปีครึ่ง ส่วนนักศึกษาพรีดีกรี เมื่อมาสมัครใหม่แล้วเทียบโอนหน่วยกิต ต้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งเทอมครับ จะไม่มีกรณีจบปริญญาตรีขณะเป็นนักศึกษาพรีดีกรี เพราะนักศึกษาพรีดีกรีใช้วุฒิ ม.3 มาสมัครซึ่งก็คือกรณีจะจบปริญญาตรี ก่อนจบม.6ไม่ได้ครับ เช่น นักศึกษาสมัครเรียนพรีดีกรีตั้งแต่ ม.4 พอจบม.6ปรากฎว่าสะสมหน่วยกิตได้ครบตามหลักสูตรแล้ว เมื่อมาสมัครใหม่แล้วเทียบโอนหน่วยกิต ก็ยังคงต้องลงทะเบียนในเทอมที่มาสมัครอย่างน้อยหนึ่งเทอมครับ แต่ถ้าจบ
ม.6 แล้ว ยังเก็บหน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร ก็เรียนต่อไปจนกว่าจะครบครับ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook