ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั้วสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ