ประกาศราคากลางงานครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้นสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ