ประกาศประกวดราคาซื้องานครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้นสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ