โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่1) เรื่อง กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน งวดที่ 1