ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่1)รุ่นที่3