ประกาศโครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เรื่องกำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนเรียน งวดที่2 สำหรับนักศึกษาปริญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1