ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษา พ.ศ.๒๕๓๔ (รุ่นที่๓๒)