ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การยืนยันตัวตนในการสอบแบบออนไลน์ (เพื่มเติม) ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ส่วนภููมิภาค)