ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขั้นตอนการยืนยันตัวตนในการสอบแบบออนไลน์ สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ส่วนภูมิภาค)