ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักศึกใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564