ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี(ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา 2564