ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019