• 1 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 2 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 3 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 4 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 5 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

ข่าวระดับปริญญาโท

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.)

คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.)

Master of Political Science   (M.Pol.Sc.)

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

POL 6903

ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์

POL 6904

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์

หมวดวิชาบังคับ

RAM 6000

ความรู้คู่คุณธรรม

RAM 6003

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

หมวดวิชาพื้นฐานทางรัฐศาสตร์   15 หน่วยกิต

POL 6100(3)

แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์

POL 6101(3)

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

POL 6201(3)

สถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน

POL 6300(3)

แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ

POL 6302(3)     การบัญชีสำหรับผู้บริหาร

แนวความคิดและนโยบายในการพัฒนาประเทศไทย

หมวดวิชาบังคับเอก 21 หน่วยกิต

POL 6102(3)

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองไทย

POL 6103(3)

สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงฯ

POL 6202(3)

นโยบายต่างประเทศ

POL 6203(3)      

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

POL 6301(3)

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

POL 6303(3)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

POL 6304(3)

องค์การและการจัดการ

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

POL 7001(3)

การค้นคว้าอิสระ

หมวดการสอบประมวลความรู้

POL 7002

การสอบประมวลความรู้

 

คณะรัฐศาสตร์

       (เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.)

ค่าธรรมเนียม

นักศึกษาจะต้องชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ดังนี้

 1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,500 บาท
 2. ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 3,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 160 บาท
 4. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
 5. ค่าสื่อสารข้อมูล ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
 6. ค่าเอกสารประกอบการศึกษา วิชาละ 500 บาท
 7. ค่าธรรมเนียมการสอบไล่ วิชาละ 500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

                หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.) ประมาณ 100,410 บาท

 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook