• 1 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 2 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 3 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 4 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 5 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

ข่าวระดับปริญญาโท

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)

Master of Business Administration (M.B.A.)

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

BUS 6000

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

BUS 6001

การบัญชีการเงิน

หมวดวิชาบังคับ

RAM 6000

ความรู้คู่คุณธรรม

RAM 6003

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

หมวดวิชาแกนบังคับ 24 หน่วยกิต

BUS 6010(3)

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

BUS 6011(3)

การจัดการและพฤติกรรมองค์กร

BUS 6012(3)

การจัดการการเงิน

BUS 6013(3)

การจัดการการตลาด

BUS 6014(3)     การบัญชีสำหรับผู้บริหาร

การบัญชีสำหรับผู้บริหาร

BUS 6015(3)

การจัดการการดำเนินงาน

BUS 6017(3)

การจัดการเชิงกลยุทธ์

BUS 7312(3

การสื่อสารการตลาด

หมวดวิชาเฉพาะ   12 หน่วยกิต

BUS 7120(3)     

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

BUS 7122(3)     

ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการจัดการ

BUS 7205(3)

ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการเงิน

BUS 7305(3)     

ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด

หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต

BUS 7095(3)

การวิจัยธุรกิจตามแนวแนะ

หมวดการสอบประมวลความรู้

BUS 7097

การสอบประมวลความรู้

 

คณะบริหารธุรกิจ

(เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.)

ค่าธรรมเนียม

นักศึกษาจะต้องชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ดังนี้

 1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,500 บาท
 2. ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 3,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 160 บาท
 4. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
 5. ค่าสื่อสารข้อมูล ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
 6. ค่าเอกสารประกอบการศึกษา วิชาละ 500 บาท
 7. ค่าธรรมเนียมการสอบไล่ วิชาละ 500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

            หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) และหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.) ประมาณ 100,410 บาท

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook