• 1 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 2 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 3 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 4 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 5 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

ทำเนียบผู้บรีหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

 

( รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข ) :: ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 :: :: อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ::

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์) :: อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ::
 
:: รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน::
1 2 3

 

อาจารย์สมชาย น้อยฉ่ำ (ผู้ประสานงาน)

พ.ศ. 2537 - 2539

รศ. วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

พ.ศ. 2539 - 2540

รศ. ประสาท สง่าศิลป์

พ.ศ. 2540 - 2541

4 5 6

รศ.ดร. คุณหญิงอารมณ์ ฉนวนจิตร

พ.ศ. 2541 - 2546

รศ. เพชราภรณ์ จันทรสูตร์

พ.ศ. 2546 - 2550

รศ. สิทธิพันธ์ พุทธหุน
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครศรีธรรมราช

17 ม.ค. 2550 - 22 ก.ค. 2550

7 8 9

รศ. ประเสริฐ ตัณศิริ

23 ก.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2552

รศ. เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ต.ค 2552 - 31 ธ.ค 2552

ผศ.ดร. สถาพร สระมาลีย์

1 ม.ค 2553 - 25 ต.ค. 2554

10    
   

รศ. พรรณพิมล ก้านกนก

19 พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook