• 1 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 2 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 3 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 4 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
 • 5 สมัครทางInternet 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
  https://iregis2.ru.ac.th คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
baner

.

สารสนเทศนักศึกษา ป.เอก

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

 
:: ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์::

ปรัชญา เรียนระบบเครือข่าย ขยายโอกาสทางการศึกษา นำท้องถิ่นสู่การพัฒนา เสริมค่าคุณธรรม

ปณิธาน บัณฑิตรามคำแหงต้องมีความรู้ คู่คุณธรรม คือ มีความรู้ที่ศึกษามาอย่างแตกฉาน รู้จักประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม และมีคุณธรรม

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารและการบริการทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 2. ส่งเสริมการนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการบริการ 4. พัฒนาด้านการบริหารทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ไปยังท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และสร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา ทั้งนักศึกษาส่วนกลาง และ นักศึกษาส่วนภูมิภาค 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในท้องถิ่น ชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ และ สามารถนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาท้องถิ่น และ ชุมชนของตนเองได้ 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075-378660-1,075-466147-8

Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช Rights Reserved.


Facebook